Regulamin

REGULAMIN PRZEWOZU PACZEK

 1. Niniejszy regulamin określa zasady przewozu paczek z Anglii do Polski zwanych dalej Usługą.
 2. Usługi świadczy firma Dwa Koty Limited z siedzibą CW2 6AX Crewe, 128d Nantwich Road, Company No. 5694977 zwana dalej Przewoźnikiem.
 3. Potwierdzeniem nadania paczki jest list przewozowy. List przewozowy ma moc prawną i stanowi umowę pomiędzy Nadawcą i Przewoźnikiem.
 4. Zakłada się, że Nadawca składając zlecenie wykonania Usługi zapoznał się z treścią regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte. Zlecenie Usługi oznacza akceptację regulaminu.
 5. Nadawca zobowiązany jest do solidnego zapakowania i zabezpieczenia paczki, uniemożliwiającego zniszczenie zawartości oraz innych paczek przewożonych przez Przewoźnika.
 6. Paczki będące przedmiotem Usług muszą spełniać ograniczenia przewidziane poniżej.
  • Wszystkie paczki muszą być w opakowaniach kartonowych zaklejonych taśmą, opakowanie musi być w stanie nienaruszonym (nie może posiadać żadnych uszkodzeń, wgnieceń, zamoczeń itp.), rzeczy w środku powinny być unieruchomione, z opakowania nic nie może wystawać.
  • Paczki nie mogą ważyć więcej niż 30 kg ani nie mogą być dłuższe niż 200 cm, a długość i obwód paczki łącznie nie mogą przekraczać 300 cm
  • Wartość żadnej paczki nie może przekraczać równowartości 30.000 GBP. Ponadto, wartość biżuterii i zegarków w jednej paczce nie może przekroczyć równowartości 300 GBP.
  • Paczki nie mogą zawierać żadnych towarów zakazanych, a w szczególności: towarów o niezwykłej wartości (takich jak dzieła sztuki, antyki, kamienie szlachetne, znaczki, przedmioty unikalne, złoto, srebro), pieniędzy lub przenaszalnych instrumentów (takich jak czeki, weksle, obligacje, książeczki oszczędnościowe, karty płatnicze, akcje i inne papiery wartościowe), broni palnej, materiałów wybuchowych, towarów niebezpiecznych, narkotyków, alkoholu, tytoniu, artykułów łatwo psujących się nie odpornych na zmiany temperatur, żywych i martwych zwierząt.
  • Paczki nie mogą zawierać towarów, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, lub dla jakichkolwiek środków transportu, lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić lub uszkodzić inne towary przewożone przez Przewoźnika lub innego przewoźnika, lub których przewożenie, eksport lub import jest zabroniony przez właściwe przepisy prawa.
 7. Przewoźnik zastrzega sobie prawo, ale nie jest zobowiązany, do otwarcia i sprawdzenia, lub prześwietlenia promieniami rentgenowskimi, w każdej chwili, paczki oddanej w celu świadczenia Usług, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.
 8. Za Usługę Przewoźnik naliczy opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem usług.
 9. Paczki z Anglii do Polski należy dostarczyć osobiście do jednego ze sklepów sieci Dwa Koty. Wykaz sklepów znajduje się na stronie internetowej www.dwakoty.co.uk. Paczki dostarczane są pod wskazany adres w Polsce za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 10. Paczki z Anglii do Polski wysyłane są raz w tygodniu. Czas doręczenia = czas oczekiwania na wysyłkę do Polski + 10 dni.
 11. Wszystkie opłaty pobierane są w Anglii w funtach brytyjskich.
 12. Każda paczka jest ubezpieczona do kwoty 6000 zł.
 13. Odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona do kwoty 6000 zł bez względu na wartość przedmiotów znajdujących się w paczce.
 14. Warunkiem wypłaty ubezpieczenia jest przedstawienie dowodu zakupu przesyłanych przedmiotów (faktura lub paragon).
 15. Podanie nieprawdziwych danych dotyczących zawartości paczki lub jej niepoprawne zabezpieczenie zwalnia Przewoźnika z odpowiedzialności za jej uszkodzenie.
 16. Wszelkie roszczenia przeciwko Przewoźnikowi muszą zostać zgłoszone na piśmie w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania w przypadku uszkodzenia (w tym częściowej utraty przesyłki), a w przypadku opóźnienia lub utraty w terminie 21 dni od dnia, kiedy towary, bądź zostały oddane do dyspozycji osoby upoważnionej do otrzymania przesyłki, bądź powinny zostać oddane do dyspozycji takiej osoby.
 17. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot czy też odmowę przyjęcia, gdy nie nastąpiły one z jego winy, a w szczególności jeśli paczka była błędnie zaadresowana.
 18. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani za szkody pośrednie, w tym za utracone możliwości gospodarcze lub utratę przychodów wynikającą z niemożności korzystania, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem paczki.
 19. Podanie niewłaściwych danych odbiorcy lub odmowa odbioru paczki przez odbiorcę uprawnia Przewoźnika do naliczenia opłaty dodatkowej za powtórne doręczenie zgodnie z cennikiem usług.
 20. W przypadku gdy nie odebrana paczka zostanie odesłana do nadawcy zostanie naliczona dodatkowa opłata za przewóz zgodnie z cennikiem usług.
 21. Podanie nieprawdziwych danych dotyczących zawartości paczki lub jej niepoprawne zabezpieczenie zwalnia Przewoźnika z odpowiedzialności za jej uszkodzenie.
 22. Wszelkie roszczenia przeciwko Przewoźnikowi muszą zostać zgłoszone na piśmie w możliwie jak najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania w przypadku uszkodzenia (w tym częściowej utraty przesyłki), a w przypadku opóźnienia lub utraty w terminie 21 dni od dnia, kiedy towary, bądź zostały oddane do dyspozycji osoby upoważnionej do otrzymania przesyłki, bądź powinny zostać oddane do dyspozycji takiej osoby.
 23. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, zwrot czy też odmowę przyjęcia, gdy nie nastąpiły one z jego winy, a w szczególności jeśli paczka była błędnie zaadresowana.
 24. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani za szkody pośrednie, w tym za utracone możliwości gospodarcze lub utratę przychodów wynikającą z niemożności korzystania, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem paczki.
 25. Podanie niewłaściwych danych odbiorcy lub odmowa odbioru paczki przez odbiorcę uprawnia Przewoźnika do naliczenia opłaty dodatkowej za powtórne doręczenie zgodnie z cennikiem usług.
 26. W przypadku gdy nie odebrana paczka zostanie odesłana do nadawcy zostanie naliczona dodatkowa opłata za przewóz zgodnie z cennikiem usług.

Regulamin obowiązuje od 11.10.2010r.

Przewoźnik zastrzega prawo zmiany powyższego regulaminu.